ÜYELİK SÖZLEŞMESİ - karavan kiralamanın kolay yolu
    ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR 
İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır.) “Bahçe Saray Mah. Mevlana Cad. No: 88-A Çeltik/Konya” adresinde faaliyet gösteren Bikaravan Bilgi Teknolojileri Otomotiv Turizm Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “BİKARAVAN” olarak anılacaktır) ile siteye üye olan Üye arasında, üyenin “bikaravan.com” adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesiyle yaptığı üye kaydı aşamasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, sözleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Sözleşme’de belirtilen ve web sitesinde de yer alan işbu Sözleşme konusu ile ilgili tüm hususları kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.
2. TANIMLAR
 İşbu sözleşmede belirtilen; 
Sözleşme: İşbu ‘Üyelik Sözleşmesi’ni, ifade eder.
Portal: bikaravan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ‘BİKARAVAN’ın hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar ifade eder.
Üye: Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
İçerik: Portal’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BİKARAVAN tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "ÜYE", işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BİKARAVAN tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.1 Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, portalda belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, portaldaki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.1.2 Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, sürücü belgesi, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal BİKARAVAN’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. BİKARAVAN’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
4.1.3. Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin, BİKARAVAN hesabına girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğunda olduğundan, kullanıcı adı ve şifresini münhasıran ve münferiden kendisi kullanması, üçüncü kişilerden saklaması gerekmektedir. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve/veya BİKARAVAN’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.
4.1.4 Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 
4.1.5.  Üye, BİKARAVAN ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde portala yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini, şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
4.1.6 Üye hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilir. Üyenin portal üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üyenin işbu üyelik  hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BİKARAVAN doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.1.7 Üye, portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin kiralanmasının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat karşısında herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. BİKARAVAN, üye tarafından BİKARAVAN’a iletilen veya portal üzerinden üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
4.1.8 Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili BİKARAVAN’IN herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin sağlayıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten BİKARAVAN’ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
4.1.9 Üye, BİKARAVAN’ın yazılı onayı olmadan işbu üyelik sözleşmesini veya bu üyelik sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
4.1.10 Üye , BİKARAVAN’ın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; üyeye ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple BİKARAVAN’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.1.11 BİKARAVAN, üyenin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve BİKARAVAN arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, BİKARAVAN, üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine BİKARAVAN tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; BİKARAVAN’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.1.12 Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, sitenin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve BİKARAVAN’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder. 
4.1.13 Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
4.1.14 Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder. 
4.1.15 Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
4.1.16 Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan BİKARAVAN sorumlu değildir.
4.2. BİKARAVAN’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.2.1. BİKARAVAN, işbu üyelik sözleşmesinde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "BİKARAVAN Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelikte belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.3. İşbu sözleşmede belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; BİKARAVAN her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
4.2.4. BİKARAVAN portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyenin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üyeler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BİKARAVAN, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.2.5 Üyeler, BİKARAVAN’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde BİKARAVAN yapabilir. BİKARAVAN tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
4.2.6 BİKARAVAN güvenlik nedeniyle üyenin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir. 
4.2.7 BİKARAVAN, kiralama faaliyetlerini tek taraflı olarak başlatmama, durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.8 BİKARAVAN sitede kiralamaya sunulan araçlar, hizmetler, reklam ve tanıtımlar ve benzeri hakkında Üye ile dilediği zaman ticari iletişim kurabilir, Üye’ye ticari elektronik ileti ve SMS ile duyuru gönderebilir.
4.2.9. Portal üzerinden, kiraya verenler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebilir. Ancak linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya içerdiği bilgileri desteklemek veya herhangi bir açıdan doğrulama veya garanti etme amacı taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BİKARAVAN’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.2.10 BİKARAVAN, portalın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, üyelik koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; BİKARAVAN bu mesaj ve içeriği giren üyenin hesabına herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. BİKARAVAN, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Hesap Sahibi”ne ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler portalda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.2.11 BİKARAVAN, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, kiralama şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler. 
4.2.12. BİKARAVAN’ın, BİKARAVAN çalışanlarının ve yöneticilerinin, portalda ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
4.2.13. BİKARAVAN, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. BİKARAVAN, sözleşmenin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. BİKARAVAN, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; portalın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır.
4.2.14 BİKARAVAN ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili BİKARAVAN herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
4.2.15 BİKARAVAN, portalı ve hizmetleri; “olduğu gibi” sağlamakta olup, portalı ve hizmetlerin hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya üyenin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.
 4.2.16 Üyenin portal ve hizmetleri kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya üyenin üyelik sözleşmesinde  belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda üye veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.
4.2.17 Üyenin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, hesabının devam ettiği süreçte üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; BİKARAVAN herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek üyenin hesabını kapatabilir. Hesabın kapatılması, geçici olarak durdurulması yahut sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından BİKARAVAN, kendi takdirine bağlı olarak, üyenin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir. 
5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1 Sitenin sunumu ve tüm içeriği Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler BİKARAVAN veya lisans verenlere aittir. Üye, BİKARAVAN’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, BİKARAVAN’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BİKARAVAN’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, BİKARAVAN’a ödemekle sorumlu olacaktır.
5.2 İşbu üyeliğin akdi ile BİKARAVAN portalın üyelik sözleşmesi koşulları çerçevesinde ve hizmetlerden faydalanılması amacıyla sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin üyeye münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) tesis etmektedir.
5.3 Üyeler sitenin kullanımında TBK, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup BİKARAVAN’nın rücu hakkı saklıdır.
6. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ
BİKARAVAN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda portalda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, portalda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BİKARAVAN işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, BİKARAVAN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  BİKARAVAN’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BİKARAVAN’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
8. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, BİKARAVAN’ın bilinen e-posta adresi ve üyenin, üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak BİKARAVAN’a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ
Üye, taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda BİKARAVAN’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edileceğini, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder. 
10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu üyelik sözleşmesinin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12. YÜRÜRLÜK
İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesiyle atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesinin ekleri ile portalda yer alan kurallar ve şartlar, üyenin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 
 
Whatsapp destek hattı
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), bikaravan.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.